Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do opłacania składki członkowskiej przelewem na rachunek bankowy DAF do dnia 15 każdego miesiąca w wysokości:

Pierwsza wpłata – 100 zł (sto złotych), za każdy następny miesiąc do czerwca 2019 roku włącznie – 80 zł (osiemdziesiąt złotych). Nr rachunku bankowego:

03 8642 1126 2012 1134 7174 0001.