Statut Stowarzyszenia

                                                        Dziecięca Akademia Futbolu

                                                                        Rozdział  I

                                                                           Postanowienia ogólne

                                                                                           § 1

Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu , zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo  o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu . Stowarzyszenie posiada osobowość prawną , może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

                                                                                           § 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

                                                                                           § 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miasto Rzeszów.

                                                                                           § 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

                                                                                           § 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                                            § 6

Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą Stowarzyszenie DAF Rzeszów ewentualnie poszerzoną o nazwę sponsora  z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

                                                                                            § 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

                                                                                            § 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


 

                                                                  Rozdział  II

                                                                      Cele i formy działania

                                                                                  § 9

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez sport, kulturę, ochronę zdrowia a w szczególności:

 • ·prowadzenie działalności sportowej wśród  dzieci i młodzieży oraz  upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,
 • ·stwarzanie właściwych warunków do amatorskiego i  wyczynowego uprawiania piłki nożnej przez dzieci i młodzież  oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie,
 • ·propagowanie rozwoju piłki nożnej  wśród dzieci i  młodzieży jako zdrowego stylu życia  oraz postaw otwartości i tolerancji społecznej,
 • ·promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play,
 • ·
 • ·zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności w postaci funduszy, kadry trenerów i instruktorów,
 • ·
 • ·stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,
 • ·wspieranie młodych talentów piłkarskich, promocja młodych sportowców  oraz ich osiągnięć,
 • ·propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości,
 • ·współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, sportowymi oraz sponsorami wspomagającymi działalność Stowarzyszenia,
 • ·wydawanie publikacji,
 • ·prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • ·
 • ·podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów (zwłaszcza członków stowarzyszenia), takich jak stworzenie im możliwości   brania udziału w zawodach na terenie Polski,
 • ·prowadzenie własnej witryny internetowej  jako  ośrodka  informacji działalności Stowarzyszenia,
 • ·Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.
 • ·współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania,
 • ·
 • ·działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • ·zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • ·wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

                                                                                  § 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania na rzecz rozwoju sportu i edukacji a w szczególności:

                                                                                   § 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach  służących tylko do  realizacji celów statutowych. Dochód  z działalności gospodarczej Stowarzyszenia  nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


 

                                                                                    Rozdział  III

                                                                                           Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                                                         § 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne jeżeli:

złożyli pisemną deklarację,

zostali przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia,

opłacili składkę członkowską,

                                                                                          § 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • ·członków zwyczajnych – pełnoletnie osoby fizyczne,
 • ·członków uczestników – osoby niepełnoletnie, za zgodą rodziców lub opiekunów,
 • ·członków wspierających - osoby prawne działające  w Stowarzyszeniu przez swoich  przedstawicieli, którzy są członkami zwyczajnymi,
 • ·członków honorowych,
 • ·wybierać i być wybieranym do Władz  Stowarzyszenia,
 • ·uczestniczyć z głosem stanowiącym  w Walnym Zebraniu,
 • ·zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • ·korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych z jego celami statutowymi,
 • ·brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
 • ·Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • ·przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ·regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 • ·czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • ·dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

                                                                                            § 14

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem,

Członek zwyczajny ma prawo:

                                                                                             § 15

Członek -  uczestnik Stowarzyszenia  ma prawo:

do czynnego udziału w szkoleniu sportowym, zawodach i imprezach sportowych,

korzystania  z  urządzeń i obiektów sportowych na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia,

Członek – uczestnik Stowarzyszenia nie  ma prawa :

wybierać i być wybieranym do Władz  Stowarzyszenia,

uczestniczyć z głosem stanowiącym  w Walnym Zebraniu,

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,

                                                                                             § 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji,

Członek wspierający ma prawo:

brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,

Członek wspierający zobowiązany jest:

do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji,

                                                                                           § 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich,

                                                                                          § 18

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych,

Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia,

                                                                                          § 19

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

rezygnacji członka – uczestnika z udziału w zajęciach sportowych,

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

nie opłacania składek członkowskich,

nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat

wykluczenia uchwałą Zarządu 2/3 głosów z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


 

                                                                                   Rozdział  IV

                                                                                      Władze Stowarzyszenia

                                                                                         § 20

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

Komisja Rewizyjna,

                                                                                          § 21

Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,

W przypadku braku quorum  Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym,

W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków,

                                                                                          § 22

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 50% liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

                                                                                          § 23

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia,


                                                                                                            

                                                                                                                                                       Rozdział  V

                                                                                      Walne Zebranie Członków

                                                                                          § 24

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być:

Zwyczajne,

Nadzwyczajne,

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 • raz na 2 lata jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania,
 • powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego gdzie okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy,
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 • powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane,
 • uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia ,
 • Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania ,którym może być Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu,
 • w przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania,

 

                                                                                        § 25

 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków  lub jego władze  Stowarzyszenia,

                                                                                        Rozdział VI

                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                              § 26

Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa,

Kadencja Zarządu trwa 4 lata,

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym,

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na rok ,

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu  a w wyjątkowych sytuacjach przez Wiceprezesa Zarządu,

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu,

                                                                                                § 27

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 • w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

                                                                                               § 28

Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia  i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia,

Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu,

Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną,

Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę,

Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni Dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura,


 

                                                                                    Rozdział VII

                                                                                             Komisja Rewizyjna

                                                                                          § 29

 

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji,

 

Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata,

 

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu,

                                                                                         § 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także rawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych  funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia,
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu i reprezentowana jest przez Przewodniczącego Komisji,
 • Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

                                                                                       § 31

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

                                                                                       § 32

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych  funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia,
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu i reprezentowana jest przez Przewodniczącego Komisji,
 • Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

                                                                                                       Rozdział VIII

                                                                       Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

                                                                                       § 33

Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, ze zbiórek publicznych , nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej,

Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie,

Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się wyłącznie  na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia oraz zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu w tym Wiceprezes,

                                                                                       § 34

Zabrania się:

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do wszystkich  jej członków,

Przekazywania  majątku  Stowarzyszenia na rzecz jego członków,

Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia,


 

                                                                                    Rozdział  IX

                                                                               Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

                                                                                      § 35

Podjęcie uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia,

Walne Zebranie wskazuje także fundacje i Stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe co Dziecięca Akademia Futbolu, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań,

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach,

                                                                                   Rozdział  X

                                                                                    Postanowienia końcowe

                                                                                       § 36

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi Stowarzyszenia,

Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia,

Uchwały Walnego Zebrania  Członków zmieniające interpretacje Zarządu nie działają wstecz,

Decyzje w sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Statucie, na przykład w przypadkach wystąpienia siły wyższej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,

Takie decyzje muszą być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa o Stowarzyszeniach oraz zasadami sprawiedliwości.