Rozdział  IX

                                                                               Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

                                                                                      § 35

Podjęcie uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia,

Walne Zebranie wskazuje także fundacje i Stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe co Dziecięca Akademia Futbolu, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań,

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach,

                                                                                   Rozdział  X

                                                                                    Postanowienia końcowe

                                                                                       § 36

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi Stowarzyszenia,

Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia,

Uchwały Walnego Zebrania  Członków zmieniające interpretacje Zarządu nie działają wstecz,

Decyzje w sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Statucie, na przykład w przypadkach wystąpienia siły wyższej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,

Takie decyzje muszą być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa o Stowarzyszeniach oraz zasadami sprawiedliwości.