Rozdział VII

                                                                                             Komisja Rewizyjna

                                                                                          § 29

 

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji,

 

Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata,

 

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu,

                                                                                         § 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także rawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych  funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia,
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu i reprezentowana jest przez Przewodniczącego Komisji,
 • Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

                                                                                       § 31

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

                                                                                       § 32

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych  funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia,
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu i reprezentowana jest przez Przewodniczącego Komisji,
 • Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

                                                                                                       Rozdział VIII

                                                                       Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

                                                                                       § 33

Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, ze zbiórek publicznych , nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej,

Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie,

Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się wyłącznie  na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia oraz zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu w tym Wiceprezes,

                                                                                       § 34

Zabrania się:

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do wszystkich  jej członków,

Przekazywania  majątku  Stowarzyszenia na rzecz jego członków,

Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia,