Rozdział VI

                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                              § 26

Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa,

Kadencja Zarządu trwa 4 lata,

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym,

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na rok ,

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu  a w wyjątkowych sytuacjach przez Wiceprezesa Zarządu,

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu,

                                                                                                § 27

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 • w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

                                                                                               § 28

Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia  i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia,

Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu,

Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną,

Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę,

Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni Dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura,