Rozdział  V

                                                                                      Walne Zebranie Członków

                                                                                          § 24

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być:

Zwyczajne,

Nadzwyczajne,

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 • raz na 2 lata jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania,
 • powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego gdzie okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy,
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 • powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane,
 • uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia ,
 • Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania ,którym może być Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu,
 • w przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania,

 

                                                                                        § 25

 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków  lub jego władze  Stowarzyszenia,