Rozdział  IV

                                                                                      Władze Stowarzyszenia

                                                                                         § 20

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

Komisja Rewizyjna,

                                                                                          § 21

Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,

W przypadku braku quorum  Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym,

W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków,

                                                                                          § 22

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 50% liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

                                                                                          § 23

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia,