Rozdział  III

                                                                                           Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                                                         § 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne jeżeli:

złożyli pisemną deklarację,

zostali przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia,

opłacili składkę członkowską,

                                                                                          § 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • ·członków zwyczajnych – pełnoletnie osoby fizyczne,
 • ·członków uczestników – osoby niepełnoletnie, za zgodą rodziców lub opiekunów,
 • ·członków wspierających - osoby prawne działające  w Stowarzyszeniu przez swoich  przedstawicieli, którzy są członkami zwyczajnymi,
 • ·członków honorowych,
 • ·wybierać i być wybieranym do Władz  Stowarzyszenia,
 • ·uczestniczyć z głosem stanowiącym  w Walnym Zebraniu,
 • ·zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • ·korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych z jego celami statutowymi,
 • ·brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
 • ·Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • ·przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ·regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 • ·czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • ·dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

                                                                                            § 14

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem,

Członek zwyczajny ma prawo:

                                                                                             § 15

Członek -  uczestnik Stowarzyszenia  ma prawo:

do czynnego udziału w szkoleniu sportowym, zawodach i imprezach sportowych,

korzystania  z  urządzeń i obiektów sportowych na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia,

Członek – uczestnik Stowarzyszenia nie  ma prawa :

wybierać i być wybieranym do Władz  Stowarzyszenia,

uczestniczyć z głosem stanowiącym  w Walnym Zebraniu,

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,

                                                                                             § 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji,

Członek wspierający ma prawo:

brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,

Członek wspierający zobowiązany jest:

do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji,

                                                                                           § 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich,

                                                                                          § 18

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych,

Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia,

                                                                                          § 19

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

rezygnacji członka – uczestnika z udziału w zajęciach sportowych,

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

nie opłacania składek członkowskich,

nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat

wykluczenia uchwałą Zarządu 2/3 głosów z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.