Rozdział  II

                                                                      Cele i formy działania

                                                                                  § 9

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez sport, kulturę, ochronę zdrowia a w szczególności:

 • ·prowadzenie działalności sportowej wśród  dzieci i młodzieży oraz  upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,
 • ·stwarzanie właściwych warunków do amatorskiego i  wyczynowego uprawiania piłki nożnej przez dzieci i młodzież  oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie,
 • ·propagowanie rozwoju piłki nożnej  wśród dzieci i  młodzieży jako zdrowego stylu życia  oraz postaw otwartości i tolerancji społecznej,
 • ·promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play,
 • ·
 • ·zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności w postaci funduszy, kadry trenerów i instruktorów,
 • ·
 • ·stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,
 • ·wspieranie młodych talentów piłkarskich, promocja młodych sportowców  oraz ich osiągnięć,
 • ·propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości,
 • ·współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, sportowymi oraz sponsorami wspomagającymi działalność Stowarzyszenia,
 • ·wydawanie publikacji,
 • ·prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • ·
 • ·podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów (zwłaszcza członków stowarzyszenia), takich jak stworzenie im możliwości   brania udziału w zawodach na terenie Polski,
 • ·prowadzenie własnej witryny internetowej  jako  ośrodka  informacji działalności Stowarzyszenia,
 • ·Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.
 • ·współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania,
 • ·
 • ·działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • ·zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • ·wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

                                                                                  § 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania na rzecz rozwoju sportu i edukacji a w szczególności:

                                                                                   § 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach  służących tylko do  realizacji celów statutowych. Dochód  z działalności gospodarczej Stowarzyszenia  nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.