Statut Stowarzyszenia

                                                        Dziecięca Akademia Futbolu

                                                                        Rozdział  I

                                                                           Postanowienia ogólne

                                                                                           § 1

Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu , zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo  o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu . Stowarzyszenie posiada osobowość prawną , może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

                                                                                           § 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

                                                                                           § 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miasto Rzeszów.

                                                                                           § 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

                                                                                           § 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                                            § 6

Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą Stowarzyszenie DAF Rzeszów ewentualnie poszerzoną o nazwę sponsora  z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

                                                                                            § 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

                                                                                            § 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.